Pedagogik

På förskolan Giraffen har vi en helhetssyn på barns lärande. Vår pedagogik syftar till att väcka lusten att lära, att stimulera och uppmuntra barnen så att de känner en tilltro till sig själva och att de har en positiv uppfattning om sig själva i sin fortsatta utveckling.

Vi vill möta och inspirera barnen i fantasin och därigenom stimulera deras utveckling. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där aktiviteter, vila och omsorg balanseras på ett bra sätt efter varje barns förutsättningar.

Personaltäthet

Grundbemanningen är 3,8 heltidstjänst baserad på 15 förskolebarn och 10 fritidsbarn.

Grunden för verksamheten är att barnen ska känna sig trygga med att det finns vuxna i deras närhet som ingriper om det behövs. Genom vår personaltäthet skapas möjlighet att finnas nära och vara tillsammans med barnen med ett positivt förhållningssätt, vilket skapar lugn och trygghet hos barnen. Vi uppmuntrar barnen att säga vad de tycker och känner och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.

Miljöarbete

Förskolan har ett temainriktat arbetsätt där lärande för hållbar utveckling ligger som grund i vårt pedagogiska arbete.

Utemiljön är viktig för oss. En stor del av tiden tillbringas utomhus, där vi i anslutning till förskolan har en grillplats i skogen och en badplats vid sjön Lillelången, som båda ägs av huset. Där finner vi många uppslag för lärorika äventyr.

Kost

En viktig del av förskolans verksamhet är att vi lagar vår egen mat och har en naturlig inriktning mot ekologiska råvaror och en sund och varierad kost.