Den pedagogiska verksamheten

Ledorden omsorg, utveckling och lärande genomsyrar Förskolan Giraffen.

Vår vision är att varje barn ska få en lustfylld och lärorik utbildning, där trygghet, lärande och omsorg genomsyrar utbildningen och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi värnar om det ekologiska och naturliga värderingarna som får genomsyra hela vår verksamhet. Vår pedagogiska undervisning utgår från Skolverkets läroplan för förskolan samt Barnkonventionen. Förskolans pedagoger tar tillvara varje barns nyfikenhet och lust att lära. Hos oss är barnens inflytande en stor och viktig del där barns intresse visar vilken väg vi ska ta i vårt pedagogiska arbete.

Vi jobbar utifrån olika teman och projekt där vi tar tillvara på barnens fantasi och idéer. Undervisningen anpassas flytande och aktivt efter det enskilda barnet samt barngruppen

Omsorg

Vi på förskolan Giraffen anser att omsorg har en central del i hela vår verksamhet. Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga, sedda och hörda och att vi bygger upp nära relationer med barn och deras vårdnadshavare. Genom en trygg grund kan lärande byggas vidare. Vi som personal ser det som vårt uppdrag att stötta barnen aktivt genom att vara tillgängliga, att lyssna, att vara inkännande, accepterande och närvarande.

Utveckling

På förskolan Giraffen har vi en helhetssyn på barns lärande och utveckling. Vårt pedagogiska arbete syftar till att uppmuntra och stötta barnen så att de känner en tilltro till sig själva och att de har en positiv uppfattning om sig själva. Vi vill möta och inspirera barnen i fantasin och därigenom stimulera deras utveckling och nyfikenhet att lära sig. Barns utveckling sker på olika sätt och vårt mål med vår verksamhet är att skapa en miljö där alla får plats och får det stöd som behövs. Vi fokuserar mycket på barnens språkutveckling, känslohantering och utveckling. Att lära sig att uttrycka sina känslor och behov är otroligt viktigt för barnens utveckling. Vi observerar barn och barngruppen, planerar, reflekterar och håller regelbundet kontakt med er som vårdnadshavare om barnens utveckling och hur vi kan samarbeta för att stödja barnen på bäst sätt.

Lärande

Vi som pedagoger planerar undervisningen efter barnens intressen och nyfikenhet. Läroplanens och Barnkonventionens mål är alltid med i fokus. Viktigt för oss är att det ska vara lärorikt och lekfullt. Vi använder både innemiljön och utemiljön i vår undervisning. Innemiljön erbjuder många olika miljöer för att utforska och prova olika form av lek och samspel så som konstruktionslek och rollek. Det finns plats för pussel, spel, djur och massor med böcker. Det finns en ateljémiljö för kreativitet, målande, skapande och pyssel. Även vårt kök är en del av vår lärmiljö, med hjälp av vår egen kock utforskar barnen sina sinnen genom mat och matlagning.

I vår skog, som ligger precis utanför dörren, ges många möjligheter till att lära och utforska allt från småkryp till kretslopp. Vi följer årstidsskiftningarna och lär oss tillsammans då vi flyttar ut så mycket av vår undervisning som vi kan. Vi går ofta på utflykt och promenader i skogen och till vår egna grillplats och strand där vi klättrar, kryper, hoppar och springer.

kids playingkids playing
Barn leker med färg

Giraffen

Norsesund

Förskolan Giraffen föräldraförening

Solvedenvägen 17

441 60 ALINGSÅS

Telefon: 0735394649

E-post: info@forskolangiraffen.se

InstagramFacebook